2020-12-18

Ogłoszenie o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W JAROSŁAWIU

 

W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składników rzeczowych majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r poz.2004) informuję,że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce (określonej w § 38 i § 39 w/w rozporządzenia) na realizację zadań publicznych, zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego PSSE w Jarosławiu wymienione w załączniku, mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (tekst jednolity- Dz. U. z 2020r poz.910 z pózn. zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego,które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalna, badawczo-rozwojową,wychowawczą,sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizacje ich zadań statutowych.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, spełniające wymagania określone w § 38 ust.4 lub darowizny zgodnie z § 39 ust.3 i 4 ww. rozporządzenia , należy składać do dnia 30.12.2020r na adres e-mail:psse.jaroslaw@pis.gov.pl lub na adres siedziby 37-500 Jarosław, ul. Grunwaldzka 7.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP PSSE w Jarosławiu:

http://www.bip.pssejaroslaw.pl/

 

Otrzymują:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
- Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa podkarpackiego

            DYREKTOR POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
                   w Jarosławiu

mgr inż. Jadwiga Marycka - Legeny

 

Załączniki

  Załącznik - Wykaz...osławiu .pdf 718,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 520,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się